SLUNOVRAT 2012:  NA KONCI SVĚTA, NA KONCI ČASU...

 

Naše pozornost směřuje k magickému datu: 21.12 2012.

Ke dni, kdy má podle prastarých proroctví skončit svět, skončit čas.

Skončit svět, tak jak jsme jej doposud vnímali.

Skončit čas tak, jak jsme jej doposud chápali...

 

Vnímání světa zkreslené našimi představami, výchovou, nejrůznějšími vlivy, strachy, iluzemi...

Chápání času jako něčeho, čeho se nám nedostává, co nám přebývá, co nás omezuje .

Co nás navrací do minulosti a odvádí do budoucnosti od prožitku Přítomnosti.

 

Ano, je nás stále více, kteří tušíme, chvílemi prostě víme, že je to vše jinak, než nás učili, než nám říkali.

Stále více je nás, kteří se postupně probouzíme z této podivné hypnózy...

Ač považováni mnohými za Blázny a ač na to chvílemi stále ještě zapomínáme, již nadšeně sdělujeme a sdílíme.

Existuje jen přítomnost a naše božské Já, tvůrce všeho, co se děje...

Vše ostatní je jen fascinující hrou mysli, jíž se více či méně dobrovolně účastníme, do níž jsme znovu a znovu vtahováni, z níž znovu a znovu vystupujeme...

 

Bod zimního Slunovratu, datum 21.12, tedy hranice znamení Střelce a Kozoroha, se v Zodiaku nalézá na samotném vrcholu.

Až sem, podobni bájnému Sisyfovi, valíme své kameny.

Balvany své karmy, svých nashromážděných poznatků, prožitků, zkušeností.

Došli jsme až do tohoto bodu, abychom se zastavili a měli možnost pochopit, poznat.

Jaká je naše role v této hře? Kdo jsme? Co si skutečně přejeme?

Došli jsme až sem, abychom měli možnost přestoupit jinam, odložit tíži, vzlétnout, zvolit svobodu...

 

Zimní Slunovrat je Slunce uvnitř, světlo uvnitř. Nejkratší den a nejdelší noc.

Vnější se stává vnitřním, stejně jako po smrti, kdy jsme obklopeni nás atmosféra stvořená ze všeho, co jsme měli během života ve svém nitru.

Vše, co zažíváme v období Slunovratu a před ním, je výsledkem naší celoroční vnitřní práce. Vše, co jsme ignorovali, čeho si nevšímali a potlačovali, si žádá naší pozornosti. Těžké stavy a situace se vynořují a materializují, abychom je vůbec uviděli, abychom je mohli prozářit světlem pochopení, porozumění, abychom je mohli doslova zalít láskou, abychom je mohli opustit, pustit, osvobodit se od nich.

Čiré štěstí, blaženost a sebeuvědomění, hřejivé teplo v srdci... Tyto pocity jsou naopak odměnou za chvíle, kdy jsme se duchovně probouzeli, otevřeli se pomoci, přijímali to, co se nám děje, vnímali vděčnost, soucítili s ostatními, nalézali na všem to dobré...

 

V tomto období jsme doslova obraceni naruby a můžeme si toto mysterium prožít. Uvědomit si, co máme uvnitř.

Děje se to každý rok, ovšem Slunovrat 2012 může představovat proces, v mnohém podobný reálnému umírání. Loučíme se se svou starou identitou, se vším, co nás zatěžuje, otravuje, omezuje, co již nepotřebujeme.

Především do novoluní, tj. 13.12 2012, se věnujme intenzivně úklidu a očistě - odkládání, zbavování se všeho starého, nepotřebného, zatěžujícího i v hmotné podobě. Uklízejme a očišťujme své příbytky, svá těla, své hlavy. Odložme vše, co nás mate, komplikuje nám život, odpoutává naší pozornost. Ponechme si jen to, co opravdu funguje, co nám pomáhá, co skutečně každodenně používáme.

 

 

Nastává okamžik nejdelší noci.

Čas rozsvítit se zevnitř, rozzářit se.

Rozdmychat a rozdýchat oheň nadšení a optimismu.

 

Lidé se bojí od pradávna bojí tmy a tmu si tím zároveň vytvářejí. Tma zapomnění, tma, v níž mohou vznikat nejrůznější představy, iluze, v níž můžeme hrát nejrůznější hry sami se sebou i s ostatními, oblouzeni iluzorní představou oddělenosti.

V této tmě se však nakonec obracíme dovnitř do sebe, k vnitřnímu světlu.

Unaveni blouděním, svými pokusy, svými omyly, nakonec i pomíjivými úspěchy a požitky.

Dříve či později se skrze různé vrstvy tmy a zapomnění navracíme k Podstatě..

Shledáváme, že všichni jsme Jedním, že jsme nesmrtelní a že se tedy není čeho obávat...

 

Kým jsme ve skutečnosti? Kde ve bereme sílu? Co je Zdrojem?

Co nás vede a provází všemi inkarnacemi, vede k tomu, že se rodíme a žijeme, že se ráno znovu a znovu probouzíme, máme odvahu k dalším zkušenostem, vztahům, sílu udělat další kroky, vydávat se na další cesty...?

Tušíme, že je to něco neviditelného, rozumem nepoznatelného a neuchopitelného.

A přesto právě spojení s Tím je to nejskutečnějším a nejreálnějším, co můžeme zažít...

 

Zimní Slunovrat je momentem sebepoznání, spojení s vnitřním Sluncem.

Jsme sami se sebou a přesto nedílně propojeni s ostatními skrze zářivé body nesmrtelnosti a božství v nás. Tyto body utvářejí světelnou síť, v níž každý má své jedinečné místo...

V tomto čase může každý pravdivě rozeznat, kolik skutečně na sobě pracoval, nakolik skutečně naplno žil a užíval svých darů a dělil se o ně s ostatními. Nastává okamžik, kdy z tohoto pochopení načerpáme sílu do celého dalšího roku.

Střelec i Kozoroh jsou moudří učitelé, zasvěcující nás a vedoucí ke světlu, k plnému poznání a realizaci. Učitelé v nás. Nechme se jimi tedy v těchto dnech zasvětit poučit, pochválit, podpořit, posilme spojení s nimi, abychom jej mohli využít v momentech, kdy to bude potřeba...

 

Sám moment Slunovratu, tedy přechod Slunce ze znamení Střelce do Kozoroha, nastává „shodou okolností“ v roce 2012 kolem poledne, přesně ve 12 hodin 13 minut.

Poledne, kdy je slunce v nadhlavníku, je také dobou vhodnou pro každodenní meditaci, je to vzácný okamžik vyrovnání mužské a ženské energie a projasnění, prozáření hmoty svého těla, svého života, dovedení energie ze zdroje skrze hlavu celým tělem až do nohou...

Již sám tento moment je tedy inspirací. Ať už budeme kdekoliv, s kýmkoliv, nezapomeňme na sebe, buďme se sami sebou, spojme se s tím, co nás běžně přesahuje, na co zapomínáme, co si nemusíme běžně uvědomovat...

 

Hranice znamení Střelce a Kozoroha odpovídá také bodu MC v horoskopu, hranici mezi devátým a desátým domem. MC představuje bod naší individuální cesty ke Slunci, spojení s vyšším Já, ale také bod, z jehož umístění v Zodiaku se dozvídáme o životní práci, o jedinečné misi každého zrozence.

Je to vrchol naší hlavy, oblast sedmé čakry, skrze níž získáváme inspiraci, rosteme, vyvíjíme se, rozpomínáme se na své možnosti a schopnosti, na svou celistvost, na své božství...

 

Za půl roku, kolem data 21.6 2013 se pak projeví naše schopnost spojit se s Nebem, Vyšším Já, duchovním světem, načerpat sílu a posílit sebe-vědomí.

Letní Slunovrat, hranice znamení Blíženců a Raka je o světle venku, ale tmě v nás. Částečně záměrně zapomínáme, kdo jsme a poznáváme se ve vztazích, v rodinách, v lidských osudech, v nejrůznějších rolích. Učíme se v té největší tmě rozeznávat záblesky světla, v těch zdánlivě nejreálnějších situacích nalézat skrytý hlubší význam a poselství.

Schopnost spojit se světlem nyní napomůže uvědomit se a probudit se v hmotě a vztazích a dělat správná rozhodnutí v každodenním životě.

 

Také proto je zimní Slunovrat tak důležitý. V těchto dnech si můžeme uvědomit své Božské či Vyšší Já, čistou mysl. Energie, která přichází skrze toto propojení, energie od zdroje pak může proudit z hlavy až k nohám, z bodu MC k IC, který v horoskopu představuje naše kořeny.

 

Ze zimy do léta.

Z nebe k zemi.

Světlo do tmy...

 

Bájný Střelec míří svým šípem do samotného Středu Galaxie. Právě v souhvězdí Střelce se nalézá toto místo, které přitahuje již mnoho let tolik pozornosti a zájmu. Horní slunovratová brána, sluneční dveře na konci světa existují ve středu a na vrcholu vesmíru.

Severní brána je aktivovaná seřazením slunovratu do jedné přímky se středem galaxie...

Za ní je ukryt elixír, který umožňuje vstup k vyšším světům, nektar neohraničeného nazírání a moudrosti.

Tento elixír je ve védské literatuře nazýván sómou neboli amritou. Stavy splynutí s Bohem, pocity vševědoucnosti a všemohoucnosti jsou spojovány s působením neurotransmiterů, regulovanými šišinkou, tedy epifýzou mozku, která je vlastně sedmou čakrou, Sahasrárou, umístěnou na vrcholku hlavy...

Sóma však může být nektarem i jedem, podle toho, jak je užívána. Namířený šíp Střelce je ukazatelem cíle a zároveň ochranou nebeské brány před vetřelci, před všemi, kdo by chtěli nektaru zneužít k ovládání druhých. Brána se otevírá všem hledajícím, kteří jsou již ochotni zemřít světu, kteří již nemají pozemské ambice...

/převzato z knihy Johna Majora Jenkinse Galaktická transformace 2012/

 

Výzva Slunovratu 2012 je tedy aktivizace spojení se Zdrojem, zakotvení se v tomto spojení, v tomto plném Vědomí sebe sama... Aktivizace oblasti sedmé čakry do takové míry, jaké jsme schopni na dané úrovni našeho rozvoje. Právě toto spojení umožňuje energetizovat celou svou bytost, otevřít se rozšířenému poznání toho, kým ve skutečnosti jsme.

Dovolme energii proudící ze Středu galaxie, aby prozářila vše, co brání kontaktu s ním, co brání radosti z existence jako takové. Vždyť původně jsme nastaveni a stvořeni prožívat realitu skrze tělo, extaticky, radostně, jako děti. Naše špatná rozhodnutí to ztěžují. Vrstvy, kterými jsme se obklopili nás možná „chrání „a umožňují uvěřit ve hru na nemoci, potíže, vlastnictví někoho či něčeho, zároveň však znemožňují prostě jít cestou srdce, jít za svou blažeností...

 

Ano, s každým okamžikem se přibližujeme ke Zdroji, můžeme již vnímat záři jeho paprsků. Jak tak směřujeme Světlu vstříc, zároveň jsme zároveň očišťováni, jsou spalovány naše staré mentální a emocionální vzorce. Můžeme mít pocit smrti, umírání, pocit, že se loučíme se svým starým životem, pocity viny, lítosti nad tím, co jsme neudělali dobře, nad tím, co se nám nepodařilo zrealizovat, nad hračkami, které nám byly zabaveny. Odpusťme tedy sobě i druhým...

Vše, co se stalo, se mělo stát, již s tím nemůžeme nic dělat. To, co máme ted´, situace, ve které se nalézáme, je přesně tím, co nejvíce potřebujeme. Jediné, co můžeme reálně udělat – přijmout TO...

 

Nadechněme energii ze Zdroje tak, aby srovnala a zharmonizovala naše centra.

Vydechněme jí až dolů, ke kořenům, do rodových struktur, které potřebují být ozdraveny, vyléčeny, prozářeny.

Přijměme tento podivuhodný dar. Dar pro toho, kdo došel až sem. Na vrchol Hory.

Univerzální energie nám přináší požehnání přímo ze zdroje, přímo z centra

Dovolme Jí odstranit veškeré bloky, propojit jednotlivá energetická centra v těle, poléčit a otevřít naší srdeční čakru, zacelit naše zranění, blokující často možnost hlubší spirituelní zkušenosti...

 

 

 

 

Jaké jsou nejdůležitější astrologické ukazatele 21.12?

Luna v Beranu, v zóně hlavy, kde aktuálně sídlí i mocný vládce nebes a urychlovač procesů Uran, nám umožňuje „uvolnit se do sebe“, projít zkušeností hlubinného sebepřijetí.

Symbolicky i skutečně může proběhnout jakýsi restart, znovuzrození, začátek nové fáze existence.

Stejně jako náš individuální horoskop, i mozek představuje sto procent možností a potenciálu.

My z něj využíváme jen několik procent.

Zbytek je jaksi utlumen, deaktivizován, polospící ve stavu potenciálu a možností.

To se může výrazně změnit, pokud se rozhodneme.

Jsme-li připraveni, můžeme se dozvědět mnohé z toho, co jsme sami před sebou doposud tajili.

Ukončit mnohé hry, které jsme se sebou i s okolím hráli.

Mnohé situace, které se nám za celý život děly, můžeme uvidět v přesných souvislostech.

Odvěký rozpor mezi duchovním a hmotným, můžeme vyřešit ve vteřině – klíč se skrývá jen a jen v naší hlavě, v možnosti propojit levou a pravou hemisféru, uskutečnit svatbu Šivy a Šakti, svatbu protikladů...

Propojení obvodů, aktivizace a probuzení spících možností a schopností samozřejmě přinášejí i změny v našich životech, kvantové skoky, řešení mnoholetých táhnoucích se potíží. Jen tak, že je prostě opustíme, že se rozhodneme je pustit...

 

Astrologická konfigurace aspektů zvaná „Prst boží“ míří na planetu Jupiter ve znamení Blíženců.

Velký důraz se tedy klade na naší schopnost naučit se opravdu myslet, propojit každodenní skutečnost a praktikovat božské ideály, prostě je uskutečnit, umožnit setkání Boha a člověka v nás...

Prst boží se skládá ze dvou kvinkunxů směřujících k Jupiteru a sextilu mezi Plutem v Kozorohu a Saturnem ve Štíru. Vládci obou znamení jsou vlastně prohozeni, vzájemně se navštěvují a navíc skrze pozitivní aspekt si i velmi intenzivně pomáhají.

Disciplína a soustředěnost Saturnova jsou podpořeny nadlidskou vůlí Pluta. Saturn ve Štíru poukazuje na aktuální cíl a oblast, kam se máme soustředit: osvobození se od zátěže minulosti, transformace sexuální energie, proniknutí do nevědomé oblasti.

Pluto v Kozorohu směřuje naší nadlidskou vůli k odstranění všech překážek a bloků, bránících nám na cestě k cíli.

Dochází tedy ke vzájemné podpoře dvou mocných bytostí, představujících sílu záměru, schopnost směřovat své energie určitým směrem, překonat obrovské vnitřní i vnější překážky...

Tento silný svazek, tedy koncentrace a disciplína, může napomoci učiteli Jupiteru snést poznání na zemi, mezi lidi.

Jsme bojovníci Ducha a naše vlastní disciplína, naše soustředění se na svou pravou cestu nám umožňují stát se skutečným Člověkem, v plném smyslu tohoto slova...

Saturn, jakožto strážce času, umožňuje každému prožít přesně to, co potřebuje, na co dosáhne.

Tak chrání i ty, kdo by chtěli jaksi předčasně či zbrkle zažívat stavy, na které nejsou doposud připraveni...

 

Období mezi zimním Slunovratem a Jarní rovnodenností 21.3 může představovat jakousi přechodovou fázi.

Rozhodující zřejmě bude, nakolik si osvojíme schopnost vědomě myslet a utvářet svou realitu, nakolik se rozhodneme pro posun dále. Nakolik budeme každý den praktikovat, zakotvovat ve vědomí nové impulsy. Do rovnodennosti, během celé zimy a období Kozoroha, Vodnáře a Ryb bychom měli opět podle svých možností pokračovat v procesu, transformace, uspořádávání si svých záležitostí, v procesu hluboké proměny. V procesu rozloučení se s iluzemi, přehodnocení a odpoutání se od všeho, na čem již opravdu nemusíme lpět...

 

Možná nyní mnozí zažíváme též zesílený odpor a protitlak vlastního ega.

Poznáme ho podle zbytkových energií strachu z nedostatku, ze změny, z nejistoty, ze smrti, ze všeho nového a jiného..

Zkusme se pustit svých strachů a pocitů, které nás stahují dolů.

Zamotávají nás do astrálně-mentálních sítí a tam nás chce „matrix“ mít.

Spíše, než mušky, oběti lapené v sítích pavoukových, uvědomme se jako housenky, zakuklené a chystající se na přerod do stavu motýla...

Již teď jsme svobodní!

 

 

 

UPROSTŘED TANČÍCÍ MANDALY JMÉNEM VESMÍR

UPROSTŘED VŠECH TVARŮ,ZVUKŮ,BAREV A VŮNÍ

 

NEJSEM NIKDO

NEMÁM NIC

JEN LÁSKU

PROUDÍM BEZ HRANIC...

 

PŘÁTELÉ, ŠŤASTNOU CESTU VZHŮRU!