CHRÁM PÁROVÉHO VZTAHU

...Poselství realizujícím se dvojicím...
RheiaJsme sny bohů... Zdáme se jim, abychom jim připomínali sebe... Zdáme se jim, abychom se jim připomínali...
Vidí nás jak se rozvíjíme, dívají se, jak rosteme, jak se k nim přibližujeme, jak se k sobě přibližujeme...Vidí nás tak, jak my nevidíme je...
Oslovují nás neslyšnými hlasy znějícími z našich srdcí.
Prší láskyplných déšť do našich nastavených dlaní...

Každý náš den je jejich snem - snem, který si tvořivě vysnívají...
My jsme těmi, kdo realizují jejich představy.
Jsme těmi, kdo dávají jejich jemnému dechu tvar tělesnosti, těmi, kdo zrcadlí jejich podoby, kdo jim připomínají, že jsou.
Od kořenů, od hutných prazákladů pevně daných zákonů a skutečností rosteme ze světa dolních bohů do spojení s volností obyvatel nebes.
Stoupáme ze dvou do Jednoho...
Nasloucháme hlasu, kterým jsme utvářeni a žijeme poezii reality, žijeme sen o Probuzení...


Jsme dva, abychom byli Jedním
Jsme tady, abychom byli Tam
Jsme sebou, abychom byli Jimi

...Všechno, co jste kdy zažili, nyní vyúsťuje k tomuto momentu absolutního spojení. Dospějete k němu tehdy, dosáhnete-li stejného stadia lehkosti - budete-li stejně lehcí, budou-li vaše energie stejně rovnoměrně rozloženy. Pomáhejte si vzájemně dosahovat lehkosti - vyvádějte se z bažin tíže a temnoty, podávejte ruku jeden druhému.... Učíte se tak vzájemnosti, bez níž nemůžete postoupit dále - vzájemnost budiž vaší nejvyšší hodnotou...

+++
Otevírejte se jeden druhému beze strachu jako květina se otevírá slunci... Sledujte, kterak se stahujete podobni hlemýžďům ve strachu z doteku, ve strachu z nového a neznámého, ve strachu z poranění a narušení svých představ o sobě... Víte však, že ve skutečnosti není nic, co by mohlo být zraněno. Jste plni informačních semen, jste stvořeni z buněk, z nichž každá přetéká věčně živou nezničitelnou informací o vás - vždy připravena prožít jakékoli proměny a transformace sebe sama, vás samých... Bojíte se tedy toho, na co jste již jako buňky těla vesmíru dávno připraveni, toho, co se s vámi již odehrává...

+++
Podívejte se jeden na druhého skrze clonu vašich projevů, podob, vlastností... Podívejte se, jak se skrze ně k sobě nemůžete přiblížit. Prohlédněte clonu vašich myšlenek, které utvářejí propletence bariér mezi vámi. Podívejte, jak se do toho všeho jeden před druhým zahalujete - jak se stahujete do ulit svých zvyklostí a závislostí, svých osvědčených metod zapomínání. Tuhost vašich myslí, ztuhlost těl a mrtvá nehybnost záležitostí - všechno podléhá neuvěřitelně rychle rozkladu a způsobuje otravování. Nedopusťte ani jediný ústupek - na nic není třeba hrát. Nejste těmi, kdo se mají podřizovat - máte vše potřebné k tomu, abyste sktečně BYLI v každém okamžiku. Ani jediný ústupek starému, ani jediný ústupek zapomnění... Jste již stejně živí a připravení. Jste již otevřeni, jste již blízcí k probuzení...

+++
Uvědomte si svou krásu - nic více není třeba. Krásu vašich slov, krásu vašich pohybů - oživte krásu jako ostrov uprostřed pohřbeného světa. Nechte svou jinou krásu tryskat, nechte svou jinou krásu hořet, nechte svou jinou krásu stoupat, nechte svou jinou krásu růst... Jste symbolickým vyjádřením a sdělením jediné skutečnosti, která je ve vás uložena - poselství živé krásy. Nenechte krásu umírat od slepoty a lhostejnosti, nenechte jí zalknout se všedností a nicotností. Připomínejte si vzájemně krásu a rozvíjejte jí vzájemným viděním sebe krásnými v každém okamžiku, v každé situaci. Dokážete vidět krásu v její různorodosti, v pohybu a prolínání. Vidíte se vždy v mnoha podobách, každý pohyb je myšlenkou o kráse, každé spočinutí jejím připomenutím... Nechcete-li vidět krásu, nechcete vidět ani jeden druhého... 

+++
Pochopte, že jste ve skutečnosti VŠECHNO, že se můžete jen jako VŠECHNO prožívat. Plnosti vašeho propojení brání strach ze VŠEHO, strach ze všeho, co  v sobě při tom můžete objevit. Vaše izolace a osamění je úzkostlivou tendencí oddělit se od toho, od čeho se oddělit nelze - přijímáte jen některé, vydělené aspekty z celku, pokoušíte se vidět jej jen tak, jak chcete, jak je v souladu s vašimi omezenými představami. Srovnejte si své představy s mohutností celku, s mohutností a nekonečností toho, co vám chybí... Používáte to, co vám může pomoci jen částečně, neboť nemůžete plnou pomoc přijmout tak, jako nemůžete plně přijmout sebe. Podívejte se, co je za touto větou, nahlédněte do jejího prostoru - dívejte se za věty a slova... Všechny momenty izolace a odcizení jsou jen instrukcí a naplánovaným znakem ke změně, k prohlédnutí lživosti nikam nevedoucí cesty.

+++
Všímejte si, čím a jak se jeden druhého dotýkáte - jakými slovy, jakými projevy, jakými činy... Každé slovo, každá, byť sebeméně významná věta vyslovená směrem k druhému  je vskutku dotekem, je přiblížením se k němu, je výzvou ke kontaktu a propojení. Vnímejte tyto dotyky slov a činů jako dotyky rukou a pociťujte, co způsobují... Vše, co si navzájem sdělujete, se přelévá do různých podob a forem, vše je navazováním kontaktu a předehrou ke Spojení... Pokud jste spolu, buďte přítomni v každém vysloveném i vyslechnutém slově, sledujte, jak zní, jak působí a co způsobuje. Zkoušejte různé výšky, tóny a melodie - sdělujte si to, co skutečně chcete sdělit...

+++
Uvěřte jeden v druhého! Uvěřte ve své schopnosti a možnosti, uvěřte vůbec ve skutečnost vaší společné  existence! Máte tajemnou možnost jeden druhého formovat a utvářet "pouhými" myšlenkami o něm a na něj. Uzřete druhého jako celek už nyní, neboť nelze čekat, že někdy jindy, v daleké budoucnosti bude dokonalejší. Jste takoví, jak se vzájemně vnímáte, jak se vzájemně utváříte svým vnímáním. Myslete na sebe soustředěně a ve zvláštních předurčených chvílích, které sobě věnujete. Myslete na sebe a uvěřte v sebe stejně jako věříte v to, co nemůžete uvidět. Vy jeden druhého můžete uvidět a přesto v sebe nevěříte. Jak tedy můžete doopravdy věřit v něco, co nevidíte vůbec? Pouze vaše víra ve spojení dvou vede ke zrození Třetího, ke zrození a tedy zviditelnění toho, co je doposud před vašimi zraky ukryto...

+++
Poznávejte se skutečně a vzájemně. Všechno, co o sobě zdánlivě víte, je jen povrchní informace pro běžné potřeby tohoto světa. Je ještě to, co doposud jeden před druhým skrýváte, k čemu nemůžete proniknout. Proto sbírejte sílu k tomuto průniku, k tomuto poznání a odhalení toho, co je za znaky a symboly, kterými se zde jeden druhému představujete. Jste ještě něco jiného, něco, co nemůžete doposud uchopit, co můžete pouze pocítit v náznacích, které k vám pronikají skulinami mezi myšlenkami, které jeden druhému věnujete. Ptejte se mezi myšlenkami, poznávejte se v prázdnotě mezi nimi...